CONINCO tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Bùi Huyền
Sáng ngày 27/05/2024, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội có sự tham dự các thành viên HĐQT; cổ đông và đại diện được ủy quyền đạt tỷ lệ 99% tổng số cổ phần phát hành của Công ty. Đại hội còn có sự tham dự của ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).

Chủ tọa Đại hội - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Văn Công theo Giấy uỷ quyền số 26/2024/CONINCO/GUQ/CT ngày 25/05/2024 đã khai mạc đại hội và triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội một cách hợp lệ.

Tại đại hội, các cổ đông đã được nghe ông Lê Thanh Minh - Phó Tổng Giám đốc, Chánh văn phòng HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2023 và 06 tờ trình trình ĐHĐCĐ; ông Nguyễn Tiến Doát - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

anh-1-1716963124.jpgÔng Nguyễn Mạnh Tuấn – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (thứ 2 từ trái sang) - Chủ tọa Đại hội
 

Theo các báo cáo, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đánh dấu một năm thành công của CONINCO khi doanh số hợp đồng vượt ngưỡng 1.000 tỷ; các chỉ tiêu khác (Tổng doanh thu; Lợi nhuận trước thuế; Thu nhập bình quân của người lao động, nộp ngân sách nhà nước, …) đã vượt trên 20% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra. Điều đó nói lên sự chỉ đạo, điều hành và chiến lược phát triển bền vững đúng đắn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng nỗ lực của toàn thể người lao động Công ty CONINCO trong suốt thời gian qua.

Đại hội tiếp tục nghe, thảo luận và thông qua các nội dung về chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát và các Tờ trình của Hội đồng quản trị: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024; Tờ trình Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2024; Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Huy Quang; Tờ trình đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Nguyễn Thanh Bình. Các nội dung đều đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

anh-2-1716963454.jpg

Toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí cao của các cổ đông tham dự đại hội

 

Bế mạc Đại hội, Chủ tọa Đại hội ông Nguyễn Mạnh Tuấn cảm ơn ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT VNCC đã tham dự Đại hội, cảm ơn các ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội. Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của 100% các cổ đông tham dự đại hội, Chủ tọa Đại hội ông Nguyễn Mạnh Tuấn hi vọng năm 2024 CONINCO hoạt động tốt hơn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2024 đã thông qua, mở ra nhiều thị trường mới tiềm năng đưa công ty phát triển bền vững, mang lại giá trị cổ tức tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

TH