Xã hội số

5 đề xuất mới về quản lý Internet so với Nghị định 72

Đây là những nội dung trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.