Góc nhìn – Chuyên gia

Chỉ dẫn địa lý tăng số lượng nhưng nhận diện chưa tốt, vì đâu nên nỗi?

Những năm qua, số lượng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam không ngừng tăng. Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý còn bộc lộ nhiều khó khăn về chính sách và thực tiễn, trên thị trường việc nhận diện sản phẩm được bảo hộ vẫn còn hạn chế.